جامعه شناسی
 
لینک دوستان
به زودي منتشر خواهد شد.

[ یکشنبه یکم آذر ۱۳۹۴ ] [ 19:14 ] [ میر مصطفی سید رنجبر سقزچی ]

منابع شکل دهی به هویت درایران درارتباط باسبک زندگی

نويسنده ميرمصطفي سيدرنجبرسقزچي

تقديم به استاد بزرگوار دكتر كمال كوهي

مقدمه و بیان مسئله:

 

        ای کاش بدانمی که من کیستمی؟       سرگشته به عالم از پی کیستمی؟

 

       گرمقبلم آسوده وخوش زیستمی         ورنه به هزار دیده بگریستمی  ( ابن سینا)

 

سوال اساسی این است که هویت چیست؟ پس اول انسان وجامعه می داند که خودش کیست؟ می داند که دنبال چیست؟وبعد آن چیزی که می خواهد خودش است.در اینجا سعی بر این است که رابطه بین هویت وسبک زندگی ومنابع شکل دهی به هویت در ارتباط با سبک زندگی بررسی شود.

 

هویت از آن زمان که سقراط حکیم گفت یعنی" خودت را بشناس" تاکنون در علوم مختلف روان شناسی، جامعه شناسی وعلوم سیاسی، جایگاه اساسی در اشکال مختلف فردی، جمعی وملی یافته است، به گونه ای که شاه بیت بسیاری از مطالعات اجتماعی را تشکیل می دهد(رهبری 15:1388).

 

هیچ گونه تعریف یگانه ای رادر خصوص هویت نمی توان ارائه نمود، بلکه هرگونه تعریف نسبی بوده که دائما تغییر می یابد، می توان هویت را مسئله معنا دانست.پرسشی از چیستی وکیستی افراد وجوامع، در رابطه بامعناداری شکل می گیرد(رهبری،16:1388).

 

وبه قول فیلسوفان اگزسیتاسینالیست وجود مقدم برماهیت است، یعنی هر وجودی قبل از موجود شدن، فاقد معنا یا ماهیت است؛ اما با شکل گیری آن، معنایی را به خود اختصاص می دهد که برحسب آن، هویت می یابد بنابراین هویت یافتن چیزی یعنی معنادارشدن آن وبحران هویت زمانی شکل می گیرد که آن چیز معنای خود را نزد افراد وجوامع از دست می دهد(رهبری16:1388).

 

از نظر مانوئل کاستلز هویت سرچشمه معنا وتجربه برای مردم است.برداشت ایشان از این اصطلاح درصورتی که سخن ازکنشگران اجتماعی باشد، عبارت است از فرایند معناسازی براساس یک ویژگی فرهنگی یا مجموعه به هم پیوسته ای از ویژگی های فرهنگی که برمنابع معنایی دیگر اولویت داده می شود.(کاستلز، 22:1380)

 

توجه به هویت ناشی از تغییرات گسترده درشبکه های گسترده حیات آدمی است که هرقدر گسترده تر باشد، توجه بیشتری را به خود معطوف می دارد.ازاین روست که می توان تفاوت میان جوامع سنتی ومدرن را در مواجهه با هویت ارزیابی نمود.(رهبری،16:1380)

 

به نظرمن انقلاب صنعتی تنها انقلاب درصنعت نبود بلکه انقلاب در فکر، فرهنگ ها، ایدئولوژی، سیاست، حقوق و...بود.

 

درجوامع سنتی هویت و به طورکلی فرهنگ دارای ثبات ویکپارچگی بوده ومنابع شکل دهی به هویت دراین نوع جوامع جنسیت وسن ودین می باشد.اما در جوامع امروزی با وجود تکنولوژی های مدرن ارتباطی واطلاعاتی، ما هویت ثابت ویکپارچه ای نداریم وهویت همواره درحال ساخته شدن وتغييرمي باشد وهويت به گونه اي سيال است .هويت مفهومي دوگانه است،یعنی هم تشخص می دهد وهم تمایز می دهد.

 

ریچارد جنکینز تعریفی بسیار روشن از هویت اجتماعی دارد : « هویت اجتماعی به شیوه هایی که به واسطه ی آنها افراد و جماعت ها در روابط اجتماعی خود از افراد و جماعت های دیگر متمایز می شوند اشاره دارد شباهت و تفاوت باهم اصول پویای هویت وکنه زندگی اجتماعی هستند ... هویت اجتماعی یک بازی است که در آن رو در رو بازی می شود .هویت اجتماعی ، درک ما ازاین مطلب است که چه کسی هستیم و دیگران کیستند و از آن طرف درک د یگران از خودشان و افراد دیگر چیست ؟ از این رو هویت اجتماعی نیز همانند معنا ذاتی نیست ؛ و محصول توافق و عدم توافق است و می توان در مورد آن به چون و چرا پردا خت ، بدون وجود چارچوبی برای مشخص ساختن هویت اجتماعی و هویت ها ی فردی ، من همان بودم که شما هستید و هیچیک از ما قادر نمی بود با دیگری نسبت معنا داری یا سازگاری برقرار کند . در واقع بدون هویت اجتماعی ، جامعه ای در کار نیست . ( جنکینز ، 1381 ، صص 7 9).

 

زمینه ها، علل وعوامل موثر در پیدایش وتحول هویت نیز محل مناقشه عمده ای در میان صاحب نظران بوده است.برخی از این نظرات برتعیین شوندگی واز پیش ساخته شدگی معنا وهویت تاکید دارند وهرشئ را دارای معنای مشخص وهویت ذاتی وماهوی می دانند، درحالی که برخی دیگر نیز بر ساخته شدن معنا وهویت تاکید دارند.گروه دوم آن را امری متغیر وسیال می خوانند که طی زمان ها ومکان های گوناکون به نحو مختلفی ساخته می شود.(رهبری، 21:1388)

 

هویت های خالص، مفاهیمی موهومند که اغلب به واسطه ایدئولوژی های کلی از عصرمدرن عنوان شده اند.به سخن دیگر ایدئولوژی های مورد نظر درپی خالص سازی هویت قومی، ملی، مذهبی و...برآمده اند؛ اما از چشم اندازی غیر ایدئولوژیک ویا چشم انداز دیالکتیک تاریخی، هویت ها همواره ناخالص، مرکب، آمیخته، ناتمام، سیال گذرا ودرحال بازسازی هستند وبه وسیله آن چه در قالب "  غير " تصور می شود، تعیین وتشخیص می یابند.(رهبری، 38:1388)

 

هویت های اجتماعی اموری ذاتی نیستند بلکه در فرایند جامعه ساخته می شود ویا به عبارت دیگر نوعی سازه اجتماعی اند که در شکل دادن به آن عناصری از دستاوردهای انسانی، اختراعات ومهندسی اجتماعی دخالت دارد.هویت هم فرایند است وهم سازه اجتماعی وبدین روی منحصر به فرد می باشد.اصولا این فکر وجود دارد که " سرنوشت سیاسی" که در قالب هویت فردی تجلی می یابد چیزی بیش از یک سازه اجتماعی نیست.هویت در هر جامعه ای دارای عوامل وعناصر ویژه است وبه طور کامل تنها در متن یک رشته مراحل، دردیگر تاریخ ودیگرقرائت ها درک می شود.(رهبری، 40:1388)

 

سبک زندگی عبارت است از طیف رفتاری ای که اصلی انسجام بخش بر آن حاکم است ،عرصه ای از زندگی را تحت پوشش دارد ودر میان گروهی از افراد جامعه قابل مشاهده است اما الزاما برای همگان قابل تشخیص نیست.البته سبک های زندگی می توانند تشخیص پذیر یا اساسا به قصد ایجاد تشخیص سامان داده شوند و می تواند در سه بعد مصرف فرهنگی،مصرف مادی وفعالیت های فراغت متجلی و قابل مشاهده باشند.(فاضلی،82:1382).

 

بنابراین سبک زندگی را می توان الگوهایی از کنش دانست که تمییز دهنده ی افراد جامعه است ریمر 4دلیل عمده ی این زیر را در تجدید حیات این مفهوم شناسایی می کند:

 

1-فرایندهای فردی شدن

 

2-رشد طبقه متوسط جدیدی که جهت گیری آنها آشکاری به سوی سرگرمی ومصرف است وعمدتا جوانان شهری دارای مهارت های حرفه ای را در برمی گیرد .

 

3-افزایش روز افزون مباحثات آکادمیک در خصوص پست مدرنیسم که در آن ،ظهور ارزش ها وسبک های زندگی جدید ،نقش کلیدی را ایفا می کنند.

 

4-سهم موثر آثار بوردیو در موردسبک های زندگی و به خصوص کتاب ایشان در موضوع تمایز می باشد.(ذکایی،23:1381).

 

سبک زندگی منعکس کننده تغییردر رابطه فردواجتماع پیرامون خود وپاسخی فردی به شرایط و موقعیتی است که افراد در آن واقع شده اند.از این روجاذبه مفهوم سبک زندگی به خاطر توجه یکسان به وجوه ساختی وفردی موثر برکنش اجتماعی است.مفهوم سبک زندگی بین مباحثات مربوط به ساخت وعاملیت پلی ایجاد کرده است. سبک زندگی امکان تعامل جوانان با شرایط ساختاری اجتماعی رافراهم می سازد وانطباق با ساختارویا دگرگونی آن،نتیجه ی این سبک های زندگی است.جوانان محدودیت های اجتماعی راتجربه می کنند ودر همان حال ،از آزادی عمل نیز برخوردارند.این واقعیت در مفهوم سبک زندگی به خوبی متجلی شده است.(همان منبع)

 

امتیاز دیگرمفهوم سبک زندگی چنان که جنکنیز اشاره می کند ،در این است که:مفهوم سبک زندگی از توجه به عرصه ی فرهنگی معنی فاصله می گیرد و برعمل تاکید می ورزد (ذکایی ،26:1381).

 

بنابراین سبک های زندگی ،به منزله ی مجموعه اعمال وگرایش هایی که در متن های خاص معنی می یابند ،وابسته به صورت های فرهنگی اند.هر سبک زندگی برای خود برای خود یک حالت وشیوه ای برای استفاده از کالاها،مکان ها ،وزمان های خاص است که یک گروه رامشخص می کند.اما درعین حال ،بیانگر کلیت تجربه ی اجتماعی آن ها نیست (ذکایی ،25:1381).

 

شکل گیری فرهنگی هویت که سبک های زندگی ،ابزارورسانه ی آن هستند،تاحد زیادی تابع الگوهای مصرف است.جوانان از آنچه محیط در اختیارشان قرارمی دهد،عناصری را به میل خود بر می گزینند و با آن خود را تعریف می کنند.اشترک در مصرف سرگرمی وفراغت،پوشش ،آرایش وتزئین بدن ومصرف تمییز دهنده ی هویت های افراد به صورت انفرادی ودرسطح گروهی است. بدیهی است که در پس هردسته از سبک های زندگی ،نظام ارزشی وجهت گیری های خاصی را می توان یافت.(همان منبع)

 

اهمیت ونقش محوری سبک زندگی در هویت سازی و اهمیت زمینه وبستر اجتماعی در شکل دهی به هویت ها را می توان استنباط کرد .هسته ی سبک زندگی در هویت فرهنگی نهفته است .در حالی که هویت فردی ،غیرفردی است،هویت فرهنگی هم می تواند فردی باشد وهم غیر فردی. برای فهم سبک زندگی درجوامع معاصرغربی می باید رابطه ی پویایی فردوجامعه را شناخت.( همان منبع)

 

از سوالات اساسی که باید ذکر شود این است که مولفه ها ومنابع شکل دهی به هویت چیست؟ آیا جامعه ی امروز ایران از نظر وضعیت هویتی وفرهنگی سنتی است یامدرن؟وبه عبارت دیگرآیا ما کاملا از شرایط سنتی فاصله گرفته ایم ومدرن شدیم یا به نسبت دارای هرکدام از عناصر موجود می باشیم؟

 

اگر بخواهیم منابع وشاخص های شکل دهی به هویت بررسی بکنیم به ناچار باید ابعاد سنتی ومدرن رابررسی کنیم:به طور کلی اگر هویت را به ابعاد فرهنگی ،اجتماعی ،سیاسی تقسیم کنیم وهرسه ابعاد را به دو دسته ی سنتی ومدرن خواهیم کرد.بنابراین عبارتنداز:

 

1-هویت فرهنگی سنتی:دین نهادی،تاریخ اصیل وگذشته محور،فرهنگ به ارث رسیده وانتسابی ،پدر سالاری .

 

2-هویت اجتماعی سنتی :فقدان هویت جنسی،آداب ورسوم سنتی ،روابط خویشاوندی،فراغت محدود،مرجعیت خدا ،پدر وغیره.

 

3-هویت سیاسی سنتی:عدم تفکیک دین و دولت،اقتدار ملی ،فردوشهروند،حوزه عمومی وخصوصی،سیاست حزبی دینی ومحافظه کار.

 

1-هویت فرهنگی مدرن:دین شخصی ،تاریخ زمان حال وآینده،فرهنگ اکتسابی ومدرن،تاکید بر عقل،برابری زن مرد.

 

2-هویت اجتماعی مدرن:تاکیدبرهویت جنسی برابرطلب،سبکزندگی متنوع،اوقات فراغت متنوع وفردی.

 

3-هویت سیاسی مدرن:تفکیک دین ودولت،جامعه مدنی ودولت،سیاست حزبی لیبرال،سوسیالیست غیره ،تفکیک حوزه عمومی وخصوصی و...

 

در اینجا ما باتاکید بربعد اجتماعی هویت در ارتباط با سبک زندگی باناکید بر ایران کار خواهیم داشت.(صدیق وقادری،1388:صص35-65).

 

یکی از موضوعات اساسی در ارتبا ط با رابطه ی هویت وسبک زندگی در جامعه ی ایران این است که چندگانه شدن زیست جهان به قول برگر،تاثیرات رسانه ای مدرنیته به قول گیدنزواز دست رفتن ایمان به قطعیت وجاودانگی اموربه قول تئوری های گفتمانی وپست مدرنیستی موجبات ترکیب های خاص هویتی جوانان ومخصوصا دانشجویان رافراهم می آورد.در این موقعیت هویتی پیوندی،عناصرمختلفی از گفتمان های مختلف سنت (مانند مذهب)،مدرنیته (مانند ملی گرایی)،پست مدرنیته (مانند سبک زندگی) دیده می شود که موجب تفاوت هویتی قابل توجه جوانان علی الخصوص دانشجویان با بدنه ی اصلی جامعه می  شود(هما ن مبع).

 

ارتباط هویت وسبک زندگی دردوران معاصر با تاکید برایران

 

به نظر lمي رسد با توجه به منابعی که در شکل گیری هویت وتفاوت بین جوامع سنتی ومدرن وگذار به مدرنیت گفته شد، دردوره سنتی این منابع بیشتر حول عوامل طبیعی ومحدود به زمان ومکان بوده ولی در دوران معاصر به دو گونه می باشد.در مراحل اولیه گسترش نظام سرمایه داری غرب، عنصر هویت بخش همان طبقه اجتماعی وتولید به عنوان مسئله هویت بخش جایگاه افراد وخانواده ها در نظام تولید تعیین کننده هویت افراد محسوب می شود اما رفته رفته امروزه مصرف وسبک زندگی به عنوان مفهومی هویت بخش وتمایز  کننده افراد وبه قول ماکس وبر بخت های زندگی ویا به قول تورستاین وبلن مصرف متظاهرانه به عنوان کارکردی هویت بخش ومتمایز کننده جایگاه افراد در جامعه مطرح می شود.(استنباط از اباذری وچاوشیان،1381:صص3-27)

 

واقعیات کنونی جامعه ایران نشان می دهد که روند مدرن شدن درایران نه به شکلی طبیعی ومتعادل بلکه ناقص ، سطحی وکاذب می باشد.من فکرمی کنم که مدرن شدن درایران فقط درنوع سبک زندگی مصرفی همراه بوده است ونه در تولید، یعنی جامعه ایران به مرحله تولید انبوه نرسیده، اما الان به مرحله مصرف انبوه رسیده است. نتایج مطالعات در مصرف به سبک غرب درایران دلیلی بر قبولی این مدعاست.در حالی که فرهنگ کار در ایران در وضعیت مطللوبی نیست واز این نظریک فرهنگ سروری وآقایی درایران وجوددارد وارزش کارهای يدي و...پایین است.با این وجود نمی توان برای توسعه ایران درآینده امیدوار بود.به این ترتیب ملتی که می خواهد پیشرفت کند باید هزینه پیشرفت را بپردازد وآن با زحمت وتلاش وکارکردن میسر می شود.

 

این بی تعادلی ناشی از مصرف انبوه درجامعه ونبود تولید باعث شکست ووابستگی اقتصادی ودر نتیجه آن سرخوردگی اجتماعی وفرهنگي ناشی از ناشکوفایی باعث گرایش به غرب وفرهنگ ودر نتیجه یک هویت از خود باخته دربین جوانان وشکست برنامه های دولتی و...خواهد شد.هدف بررسی من از ارتباط بین هویت وسبک زندگی در ایران این است که نشان دهم مشکلات اقتصادی مانند تورم یا رکود وبیکاری را تنها در ساختارهای اقتصادی وسیاسی دیدن،نتنها یک اشتباه بسيار بزرگ است ، بلکه ریشه همه این مشکلات در مسائل وزمینه های اجتماعی وفرهنگی ما وجود دارد ونیز نسبت میان وضعیت دین وسبک زندگی وهویت ونارسایی های فرهنگی ماچیست؟

 

چارچوب نظری:

 

      جنکینز استدلال می­کند که بسیاری از مطالعات جامعه­شناختی و روزمره میان هویت( یا هویتهای)اجتماعی و هویت فردی تمایز نوعی قائل می شوند؛درحالیکه امرِیکا نه­ی فردی و امر مشترک جمعی را میتوان چنان فهم کرد که مشابه همدیگر باشند( اگر دقیقاً با هم یکسان نباشند)؛ شاید بارزترین فرق میان هویت فردی و هویت جمعی در این باشد که هویت فردی بر تفاوت و هویت جمعی بر شباهت تأکید دارد؛ با این حال حتی این هم چیزی بیش از این نیست که هریک از آنها بریک موضوع تأکید می کنند( جنکینز ، 1381 : 35-34). اتفاقاً با رجوع به فرهنگ لغات انگلیسی آکسفورد در می­یابیم که واژه­ی هویت یا Identity ریشه در زبان لاتین دارد( Identitas از Idem  یعنی"مشابه و یکسان" ریشه می گیرد) و دو معنای اصلی دارد: اولین معنای آن بیانگر مفهوم تشابه مطلق است : این با آن مشابه است. معنی دوم آن به مفهوم تمایز است که با مرور زمان سازگاری و تداوم را فرض می­گیرد. به این ترتیب، به مفهوم شباهت از دو زاویه­ی مختلف راه می­یابد و مفهوم هویت بطور همزمان میان افراد یا اشیاء دو نسبت محتمل برقرار می­سازد : از یک طرف شباهت و از طرف دیگر تفاوت (جنکنیز ، 1381 :5 ).

 

جنکینز معتقد است هویت اجتماعی دستاوردی عملی، یعنی یک فرایند است که می­توان آن را با به کار گرفتن کنش­متقابل درونی و برونی فهم کرد. از نظر جنکینز هویت­های اولیه مانند - خویشتنی،انسان بودن، جنسیت،خویشاوندی و قومیت و......- در قیاس با سایر هویت­های اجتماعی از استحکام بیشتری برخوردار هستند، همچنین گروه خویشاوندی منبعی آشکار برای هویت کنشگر اجتماعی است که از استحکام بالایی برخوردار است. زمان و مکان نیز به عنوان منابع ساخته شدن هویت در صحنه­ی اجتماع دارای اهمیّت کانونی هستند، چرا که شناسایی یک چیز به معنای آن است که آن را در زمان و مکان جای دهیم. نهادها به عنوان  الگوهای جاافتاده عمل و همچنین سازمان­ها به عنوان نمود رده بندی­های اجتماعی، از جمله حیطه­های مهمی هستند که در چارچوب آنها تعیین هویت اهمّیّت پیدا می­کند. هویت­های اجتماعی  توسط اشخاص کسب و مطالبه می­شوند و در چارچوب مناسبت­های قدرت به آنها تخصیص داده می شوند( جنکینز، 1381 : 44-36).

 

البته،هویت یکی از اجزای اصلی واقعیت دهنی است و،مانندهرگونه واقعیت ذهنی،دررابطه دیالکتیکی با جامعه قرار دارد.هویت دراثر فرایندهای اجتماعی تشکیل می شود.پس از متبلور شدن ،باقی می ماند،تغییر می کند،یاحتی در نتیجه ی روابطاجتماعی ازنوشکل می گیرد.فرایند های اجتماعی که هم در تشکیل وهم درحفظ هویت دخیل اند برحسب ساختار اجتماعی تعیین می یابند.برعکس،هویت های حاصل ازتاثیر متقابل سازواره ،آگاهی فردی ،وساختار اجتماعی بر ساختار اجتماعی معینی واکنش می کنند ،موجب حفظش می شوند ،تغییرش می دهند،یاحتی از نوبدان شکل می بخشند.جوامع تاریخی هایی دارند که در جریان آنها هویت های خاص سربرمی آورند،اما این تاریخ هارا کسانی می سازندکه هویت های خاصی دارند(برگرولاکمن،236:1375)

 

هویت پدیده ایست که از دیالکتیک میان فرد وجامعه سربر می آورد.انواع هویت،از سوی دیگر فرآورده های هستند اجتماعی،که عناصرنسبتا ثابت واقعیت اجتماعی عینی به شمار می روند (و،البته،درجه ی ثابت،به نوبه ی خود در جامعه تعیین می یابد). به همین نحو،آنها موضوع نوعی از نظریه پردازای در هرجامعه ای هستند ،حتی اگر ثابت باشند وتشکیل هویت های فردی تقریبا خالی از شکل و ابهام باشد.نظریه های مربوط به هویت دریک تعبیر کلیترواقعیت ریشه دارند،در درون حوضه نمادی و توجیه گری های نظری آن(ساخته می شوند)وبا تغییر سرشت این توجیهات تغییر می پذیرند.هویت به ادراک در نمی آیدمگر آنکه در جهانی واقع باشد.بنا براین هر نوع نظریه پردازی درباره ی هویت- وانواع خاص هویت باید در چار چوب تعبیر هایی نظری صورت پذیرد که هویت وانواع خاص در درون آن واقع اند(برگروکلمن،237:1375)

 

هویت سرچشمه معنا و تجربه برای مردم است[...] اصطلاح هویت در صورتی که سخن از کنشگران اجتماعی باشد، عبارت است از فرایند معناسازی بر اساس یک ویژگی فرهنگی یا مجموعه ی به هم پیوسته ای از ویژگی های فرهنگی که بر منابع معنائی دیگر اولویت داده می شوند. هویت منبع معنا برای خود کنشگران است و به دست خود آن ها از رهگذر فرایند فردیت بخشیدن، ساخته می شود. با این حال ممکن است هویت ها از نهادهای مسلط نیز ناشی شوند، اما حتی در این صورت نیز فقط هنگامی هویت خواهند بود که کنشگران اجتماعی آن ها را درونی کنند و معنای آن را حول این درونی سازی بیافرینند(کاستلز ،1380 : 23-22) کاستلز معتقد است که ساختن اجتماعی هویت همواره در بستر روابط قدرت صورت می پذیرد وبین سه صورت و منشأ هویت تمایز قائل می شود :

 

1- هویت مشروعیت بخش : این نوع هویت توسط نهادهای غالب جامعه ایجاد می شود تا سلطه ی آنها را بر کنشگران اجتماعی گسترش دهد و عقلانی کند، این موضوع هسته ی اصلی نظریه اقتدار و سلطه ی سِنِت است،اما با نظریه های گوناگون مربوط به ملی گرایی نیز همخوانی دارد.

 

2- هویت مقاومت :منجر به ایجاد جماعت ها یا به تعبیر آمیتای اتزیونی اجتماعات می شود. این هویت به دست کنشگرانی ایجاد می شود که در اوضاع و احوال وشرایطی قرار دارند که از طرف منطق سلطه بی ارزش دانسته می شود ویا داغ ننگ بر آن زده می شود .

 

3- هویت برنامه دار : که به ایجاد سوژه(فاعل) می انجامد. هنگامی که کنشگران اجتماعی با استفاده از هر گونه مواد ومصالح فرهنگی قابل دسترس، هویت جدیدی می سازند که موقعیت آنان را در جامعه از نو تعریف می کند وبه این ترتیب در پی تغییرشکل کل ساخت اجتماعی هستند،که این نوع هویت تحقق می یابد.به نظر کاستلز هر یک از فرایندهای هویت سازی به ایجاد نتایج متفاوتی در ایجاد جامعه می انجامد؛ هویت مشروعیت بخش، جامعه ی مدنی ایجاد می کند؛ نوع دوم هویت سازی یعنی هویت مقاومت، منجر به ایجاد جماعت ها یا به تعبیر اتزیونی،اجتماعات می شود. شاید مهمترین شکل هویت سازی در جامعه ی ما همین باشد؛ این هویت شکل هائی ازمقاومت جمعی را در برابر ظلم و ستم ایجاد می کند که در غیر این صورت تحمل ناپذیر بودند. و سومین فرایند ساختن هویت،یعنی هویت برنامه دار، به ایجاد سوژه[فاعل] می انجامد.سوژه ها کنشگر جمعی و اجتماعی هستند که افراد به کمک آنها در تجربه های خود به معانی همه جانبه دست می یابند. وی در کل معتقد است که انواع مختلف هویت ها، اینکه چگونه و به دست چه کسی ساخته می شوند و چه پیامدهائی دارند؟، نمی تواند به صورت کلی و انتزاعی مورد بحث قرار گیرد، بلکه امری است مربوط به متن و زمینه ی اجتماعی( کاستلز ، 1380: 27-24).

 

بوردیو با نقد دیدگاههای تقلیل­گرایانه، کنش یا کردار انسان را با ترکیبی از عوامل سطح خرد و کلان تبیین می­کند. وی، در سطح کلان به ساختارها یا حوزه ­های تعاملاتی اشاره دارد که هرکس بر حسب میزان سرمایه کلی(مجموع دو نوع سرمایه اقتصادی و فرهنگی) و بر اساس ساختار سرمایه(برحسب وزن نسبی انواع مختلف سرمایه اقتصادی و فرهنگی که در مجموع کل دارایی دارد)، در میدان اجتماعی توزیع و جایگاه و پایگاه اجتماعی پیدا می­کند و در جوار کسانی جای می­گیرد که از لحاظ سرمایه کلی با او مشابه هستند. افراد دارای پایگاه مشابه و تعاملات مشترک از عادت­واره و الگوی کنشی نسبتاً همسو و هماهنگی برخوردارند. عادت­واره ماتریس ادراکات و ارزیابی است و مبین خصلت و رفتاری است که در ذیل نوعی فضا و میدان اجتماعی معنا پیدا می­کند. بوردیو، در خلال بحث از عادت واره و تفکیک و تقسیم­بندی آن به عادت­واره فردی و طبقه­ای، موضوع هویت فردی و جمعی را نیز مورد توجه قرار داده است. عادت­واره فردی، از فردیت ارگانیک و ادراکات بلافصل شخص و هویت فردی جدایی ناپذیر است و عادت­واره طبقه­ای که از موقعیت اجتماعی- اقتصادی و جایگاه عاملان اجتماعی در ساختارها ومیدان­های تعاملاتی نشأت می­گیرد، هویت­های جمعی مشترک را پدید می­آورد. عادت­واره طبقه­ای، در سبک زندگی افراد متعلق به گروهها و طبقات مختلف به گونه­ای نمود می­یابد که از سائقه غذایی تا سلایق زیبایی­شناختی و نگرش­های سیاسی آنها را جهت می­بخشد(بوردیو،1984، بنقل ازعبدالهی و قادرزاده،1388: 7).

 

یکی از مناسب ترین تئوری ها درمورد مصرف وسبک زندگی وکارکرد هویت بخش آن در شرایط کنونی جامعه ما همان نظریه طبقه مرفه تورستاین وبلن می باشد که می تواند وضعیت سبک زندگی ومصرف راتوصیف کند.وبلن در نظریه طبقه مرفه، مصرف تظاهرانه کالا بدون تلاش تولیدی وبیش از هر چیزرفتاری افتخارآمیز است.مصرف تظاهرانه وتن آساي طبقه مرفه کارکردش کسب اعتبار اجتماعی برای آنهاست(وبلن،110:1388)

 

« وبلن » پديده مد را به کمک انگيزش هاي اجتماعي رفتار رقابت آميز تبيين کرد. از نظر او مد مختص طبقه بالاي جامعه است که براي کسب درآمد مجبوربه انجام کار نيستند. وقتي مد در سطح جامعه توسعه يابد، توسط طبقات پايين ترتقليد مي شود. طبقات بالاتر نيز همواره براي حفظ موقعيت اجتماعي خود صورجديدتري از الگوهاي مصرف مي آفرينند.

 

مد روز بودن  معياري است که طبقه مرفه براي باز توليد جايگاه مسلط خود تعريف می کنند (فاضلي، ۱۳۸۲ : ص ۲۲).وبلن عرضه مد و تجمل گرايي را بعد از توسعه اقتصادي در اروپا، بيشتر درحوزه زنان مي داند و معتقد است كه طبقه ثروتمند، قدرت خود را از طريق زنا ن خود نمايش مي دهند و به همراه توسعه اقتصادي زنان موظف شدند به تدريج به جاي رئيس خانواده مصرف کنند. در همين جريان، اين انديشه قوت گرفت که کار توليدي آشکار،به خصوص براي زنان محترم، تحقيرآميز است و زنان بيش از مردان طبقه خويش بايد به تن آسايي تظاهر کنند. زنان طبقه مرفه بايد زينت خانواده خود باشند.تحت تأثير آداب اين دوران، نظام اجتماعي امرو ز زن را موظف  مي کند تاتوانايي خانواده در صرف هزينه را به نمايش بگذارد. در شيوه طبقه مرفه، خوشنامي خانواده، بر عهده زن قرار دارد. بنابراين، صرف هزينه و تن آسايي تظاهري در حوزه عمل زنان قرار می گيرد (وبلن، ۱۳۸۳ ).

 

درجوامع سنتی وبه قول گیدنز، فضا از مکان جدانبوده وزمان وفضا در بستر مکان(به یکدیگر)پیوند می خوردند.این پیوند تنگاتنگ فضا وزمان بامکان گسترده روابط اجتماعی را بسیار تنگ ومحدود می ساخت وزمینه ساز شکل گیری واحدهای کوچکتری مانند منطقه وایل بود.دراین جوامع، همه روابط واندرکنش های اجتماعی زیر سلطه در "حضور" بوده وجه غالب روابط اجتماعی را روابط مستقیم وچهره به چهره تشکیل می داد.(رهبری، 44:1388)

 

زمان نیز یکی دیگر از عوامل هویت ساز در جوامع سنتی به شمار می رود.زمان در جوامع سنتی به دلیل مکان مند بودن، به خوبی از عهده انجام کار ویژه هویتی خود،تداوم، احساس ثبات، پیوند با گذشته ومانند آن برمی آمد وبه قول گیدنز درچنین جوامعی محاسبه وگستره زمان بسیار محدود بود.زیرا زمان با مکان پیوند داشت(رهبری،44:1388)درون چنین فضایی نسبتا بسته ونفوذ ناپذیر ، فرهنگ های معین معمولا فارغ از دخالت ومزاحمت فرهنگ های بیگانه، عناصر هویت بخش ومنسجم وتقریبا ثابتی را ارائه می کردند.(رهبری،47:1388)

 

دردوران سنتی، پیوند تنگاتنگ مکان وفرهنگ، درواقع تقویت کننده پیوند میان فرد وجامعه بود.(رهبری،48:1388)

 

بنابراین رابطه میان فرد وجامعه مسئله ساز نبود وبحران معنا وهویت، محلی از اعراب نداشت وحضور در قالب زمان ومکانی مشترک به عنوان عنصری هویت بخش به حساب می آید.درمورد گذر از جامعه سنتی به جامعه مدرن ومارسل موس مطرح می کند که همان منبع  چگونگی تحول از هسته ساختار سنتی به هسته ساختار مدرن که طی فرایند " هدیه مداری" و"کالا مداری" صورت می پذیرد.از دیدگاه او هدیه اساس جوامع اولیه یا سنتی را تشکیل می دهد.هدیه نوعی مبادله است واساس زندگی اجتماعی جوامع هدیه مدار می باشد.هسته ساختاری هدیه، سه رکن دارد: دادن، گرفتن وپس دادن.از ویژگی اساسی هدیه این است که دارای روح (مانا) است وشخص در شئ تجلی پیدا می کند وهدیه به عنوان یک شئ دارای روح است .برخلاف جامعه هدیه مدار، اساس جامعه مدرن یا کالا مدار، انباشت سرمایه است نه خرج کردن.عقلانیت کالایی جانشین عقلانیت هدایایی می شود.اکنون دیگر کالا فاقد روح است.روح مانایی از بین رفته وکارگر نیز فاقد روح بوده وتبدیل به شئ می شود.درجوامع درحال گذار به علت وجود هردوگفتمان به طور نسبی ، چندگانگی هویتی به وجود می آید (رهبری،1388: 50،49،48).

 

دردوران معاصر، مسئله هویت پیش ازهر عصری، آدمی را به خود مشغول داشته است.انسان عصر جدید، نه فقط درهيات" سوبژه"، (فاعل شناسا)، بلکه درهیات"ابژه" (موضوع شناسا) تولدی دیگر یافته است (رهبری،50:1388).

 

عناصر عمده دخیل دردوره مدرن، با عناصر حاکم بر عنصر پیش از مدرن تفاوت دارند.درشرایط مدرنیت نیز مانند دیگر محیط های فرهنگی، فعالیت های بشری همچنان دارای موقعیت وزمینه اند.اما دراین شرایط، تاثیر سه نیروی بزرگ وپویای مدرنیت، یعنی جدایی زمان ومکان، مکانیسم های از جاکندگی وبازاندیشی نهادی برخی از صورت بنیادی روابط اعتماد رااز صفات محیط های محلی مجزا می سازد (گیدنز،1377:صص128-129).

 

من استنباطی كه از نظر گیدنز دارم اين است كه،هویت وفرهنگ ونوع سبک زندگی امروز از محتوای زمانی ومکانی فارغ گشته واز نظر زمانی ومکانی بی ریشه شده است واین ویژگی اساسی دوران جدید است (ریترز1387:ص724-725).

 

امروزه اولویت مکان در محیط های پیش از مدرن همان طور که ذکر شد با فراگردهای از جاکندگی وفاصله گیری زمانی مکانی تقریبا از بین رفته است.مکان خصلتی توهمی یافته است.زیرا ساختارهایی که به وسیله آنها مکان ساخته می شود دیگر به گونه ي محلی سازمان داده نمی شوند وموقعیت های محلی وجهانی به گونه ای جدایی ناپذیری درهم بافته شده اند (گیدنز،129:1377).

 

بنظر گیدنز هویت  عبارت است از خود آنطوری که شخص از خودش تعریف می­کند. انسان از طریق کنش متقابل با دیگران است که هویتش را ایجاد می­کند و در جریان زندگی پیوسته آن را تغییر می­دهد؛ هویت امر پایداری نیست، بلکه یک پدیده­ی پویا و سیال و همواره در حال ایجاد شدنوعوض شدن می­باشد(گیدنز ، 1378 : 81 )؛ وی می­گوید«نیروی اساسی اغلب کنش­ها(در جامعه جدید) مجموعه­ای ناآگاهانه برای کسب احساس اعتماد در کنش­متقابل با دیگران است» به اعتقاد او، یکی از نیروهای پراکنده و موتور حرکتی کنش نیاز به رسیدن به امنیت هستی شناختی(یا حس اعتماد)است. چون انسانها میل دارند در روابط اجتماعی از میزان اضطراب خود بکاهند، این فرایند ناآگاهانه قبل از مکانیزم زبان­آموزی و آگاهی قطعی بوجود می­آید و منشأ کنش است و به همین دلیل سیال و پویاست(گیدنز،1378: 75-68). از نظر وی هویت در واقع همان چیزی است که فرد به آن آگاهی دارد؛ به عبارت دیگر هویت شخصی چیزی نیست که در نتیجه تداوم کنش­های اجتماعی فرد به وی تفویض شده باشد، بلکه چیزی است که فرد باید آن را بطور مداوم و روزمره ایجاد کند ودر فعالیت­های بازتابی خویش مورد حفاظت و پشتیبانی قرار دهد ( گیدنز ، 1378 : 81 ).

 

گیدنز معتقد است که خود یک امر منفعل نیست که فقط از طریق تأثیرات درونی شکل بگیرد، افراد ضمن اینکه اقدام به ساختن و پرداختن هویت شخصی خویش می کنند به علاوه در ایجاد بعضی از تأثیرات اجتماعی دنیای اطراف خود مشارکت دارند در نتیجه افراد با انتخاب­های متعددی روبرو می شوند که جوامع امروزی در پیش روی آنها قرار داده است و این وضعیت سبب می شود که افراد در تشکیل هویت خود دارای تنوع و گوناگونی مراجع هویت­ساز باشند. گیدنز بر این باور است که تغییر شکل هویت شخصی و پدیده جهانی شدن در دوران متأخر دو قطب دیالکتیک محلی و جهانی را تشکیل می دهند (گیدنز ، 1378 :56 ).

 

گیدنز گفته است که گاهی برای نشان دادن هویت خاصی، بدن و اعمال خود را جوری تنظیم می کنیم وکنش هایی انجام می دهیم که تفسیر آنها در نظر دیگران، آن طوری که ما می خواهیم باشد. در دنیای مدرن، این رفتارها و کنش ها تحت تأثیر محیطی است که در آن قرار می گیریم و باید این آمادگی را داشته باشیم که رفتار و کنش های خود را با محیط سازگار کنیم ( گیدنز ، 1378 : 145-144). در واقع گیدنز بین هویت واقعی و هویتی که فرد از خود نشان می دهد تفاوت قائل می شود.گیدنز برای روشن کردن این دو مفهوم، مثالی می آورد که ما نیز در این جا به آن می پردازیم: مردی که قصد دارد زنش را طلاق بدهد ولی هنوز چیزی به او نگفته است و با او به نحو مسالمت آمیز زندگی می کند،درواقع این مرد دارای دو سطح از هویت است: یکی آنکه خودش می داند(قصد دارد زنش را طلاق بدهد) و دیگری آن چیزی که در زندگی روزمره نشان می دهد(با زنش بطور مسالمت آمیز مشغول زندگی است). به موجب این مثال هر فردی در جامعه می تواند چنین وضعیتی داشته باشد و دارای سطوح متفاوتی از هویت باشد که از هرکدام به موقع استفاده کند و خود را در قالب آن نشان دهد(گیدنز، 1378: 89).

 

به اعتقاد گیدنز: هویت شخصی را باید خلق نمود و تقریباً بطور مداوم آن را با توجه به تجربیات متناقض زندگی روزمره و گرایش های تطمیع کننده نهادهای امروزین مورد تنظیم و تجربه قرار داد(همان منبع).

 

پس در نهایت با توجه به نظریات گیدنز  می توان گفت افراد دارای یک هسته ی اولیه خود می باشند که دارای سه وجه اعتماد بنیادی، ویژگی های فردی و جامعه پذیری می باشد؛ اعتماد بنیادی از طریق تفسیر موفقیت آمیز فرد از کنش های خود و ایجاد کنش های موفق، ویژگی های فردی با ایجاد تفسیرهای موفقیت آمیز خود و دیگران از کنش ها و ایفای نقش های متعدد و جامعه پذیری نیز با درونی کردن هنجارها و ایجاد سازگاری با محیط بر روی شکل گیری فرایند هویت تأثیر می گذارند. بنابراین افراد در کنش های روزمره و با تفسیری که از کنش های خود و دیگران دارند و همچنین با ارجاع به منابع هویت ساز که می تواند خانواده، مراکز آموزشی و وسایل ارتباط جمعی باشد، اقدام به تشکیل هویت خود می کنند. درواقع این روابط و تعاملات کنشگران با هم و در محیط اجتماعی تحت تأثیر هنجارها و ارزشهایی است که می تواند باعث تسهیل کنش های کنشگران گردد و به شکل گیری هویت افراد کمک می کند (جهانگیری، معینی، 1389: 49- 48).

 

سبک یا همان شیوه ی زندگی روش الگومند مصرف، درك و ارزشگذاري محصولات فرهنگ مادي است که استقرار معیارهاي هویتی را در چارچوب زمان و مکان ممکن می سازد . سبک زندگی اساساً به معانی نمادین محصولات توجه د ارد؛ یعنی آنچه در وراي هویت آشکار این محصولات نهفته است، سبک زندگی اصطلاحی است که در فرهنگ سنتی چندان کاربردي ندارد، چون ملازم با نوعی انتخاب از میان تعداد کثیري از امکانهاي موجود است . این رویکرد راهی است که به درك مدرن بودن سبکهاي زندگی و تقابل آنها با شک ل بندیهاي پیشین می انجامد و این معانی نمادین اموري توافقی هستند که پیوسته در حال از نو ابداع شدن هستند (گیدنز، 120:1378).

 

بازتابی بو دن سبکهاي زندگی بدین معناست که هر سبک  زندگی در متن خود معنایی ضرورتاً نامعین دارد و بنابراین قطعی نبودن معناي سبک زندگی یعنی نفی امکان تبیین کافی معنا توسط تعیین کننده هاي ساختا ري، بازتابندگی اشاره اي است به اینکه معانی فعالیتهاي سبک زندگی اساساً با نیروهاي وسیع تر تعیین نمی شود، بلکه طی فرایند داد و ستد عملی زیست جهان هاي متمایز، معانی روشهاي استفاده از مواد و مصالح نمادین مصرف انبوه، مبدل به اشیا و اعمال ملموس می شوند که استعاره اي براي خودشان می باشند؛ بازتابندگی اشاره اي است به استفاده از اطلاعات مربوط به شرایط فعالیت به عنوان ابزاري براي تنظیم و تعریف مجدد و قاعده مند معنا و چیستی رفتار (گیدنز، 1378).

 

بنابراین نزد گیدنز، تحول سبکهاي زندگی و دگرگونیهاي ساختاري مدرنیته مقتدرتر، انتخاب سبک زندگی براي ساختن هویت شخصی و در پیش گرفتن فعالیتهاي روزانه، به طور فزاینده اي اهمیت می یابد (گیدنز،1378).

 

براي درك کامل این بحث باید توجه کرد که براي گیدنز هویت شخصی برنامه مدرنی است که افراد آن را برحسب درکی که از روشهاي ابراز وجود، هویت و زندگینامه شخصی خود دارند، می فهمند. سبکهاي زندگی از نظر گیدنز برنامه هایی مهم تر از فعالیتهاي فراغتی هستند و در واقع معتقد است که سبک زندگی با مصرف گرایی تباه می شود. با این حال،بازار که در خطی مشیهاي نولیبرالی به مضمونی ایدئولوژیک تبدیل شده است، ظاهراً عرضه کننده آزادي انتخاب و بنابراین باعث ارتقاي فردگرایی است . استدلال گیدنز این است که دخل و تصرف و جرح و تعدیل خویشتن خویش از رهگذر انواع روایتهاي رسانه ها و نیز استراتژیهاي بازاریابی، با تأکید بر سبک زندگی و به بهاي مایه گذاشتن از معناي شخصی انجام می گیرد (گیدنز،1378).

 

مفهوم شیوه یا همان سبک زندگی به طور خاص در زمینه مصرف مصداق می یابد.البته ،این حقیقتی است که حوزه ی کار و فعالیت به شدت تحت تاثیر اجبارهای اقتصادی است و شیوه های رفتاری در محل کار کمتر از شیوه های رفتاری در عرصه های مستقل از کار تحت کنترل فرد قرار می گیرد .ولی با وجود این تباین های رفتاری در عرصه های مستقل از کار تحت کنترل فرد قرار می گیرد.ولی با همه ی این تباین های آشکار،به خطا خواهیم افتاد اگر بپنداریم که مفهوم شیوه ی زندگی فقط وفقط مربوط به فعالیت های خارج از محیط کار است.(گیدنز،121:1378-120).

 

 

 

 


ادامه مطلب
[ شنبه بیست و سوم آبان ۱۳۹۴ ] [ 22:21 ] [ میر مصطفی سید رنجبر سقزچی ]

مسائل اجتماعی شهر اردبیل و سایر شهرهای ایران

(با هدفی مبنی بر آسیب­شناسی اجتماعی شهر اردبیل و سایر شهرهای ایران)

نام نویسندگان و دانشجویان: مصطفی سید رنجبر- برات شادابی

مقدمه: (سیمای کلی اقتصادی-اجتماعی-سیاسی و فرهنگی کنونی شهر اردبیل)

در حوزه شهر اردبیل فقر و بیکاری و محرومیت از مشکلات ریشه­ای اجتماعی-اقتصادی است. و مهاجرت روستائیان به شهرها که در سطح استان اردبیل وجود دارد. و حاشیه­نشینی و مهاجرت و مشکلات فرهنگی- اجتماعی ناشی از آن و افزایش جمعیت (نا­متوازنی جمعیت) شهری به گونه ای که تعادل جمعیتی را از بین برده  و اکثر جمعیت شهر اردبیل جوان بوده و باعث مشکلات و بحران­های اقتصادی- اجتماعی از جمله بیکاری مزمن و اعتیاد و سایر انحرافات اجتماعی در شهر اردبیل خواهد گردید.

ناتوانی مسئولان استان و شهر اردبیل در جذب سرمایه­گذاری بهتر در سطح استان و شهر اردبیل، و نیز ساختار دولتی بودن سیستم اداری استان و شهر اردبیل و وابستگی شدید  به بودجه­ی دولتی و عدم کارایی و تحرک در بخش خصوصی باعث کمبود امنیت اقتصادی در شهر اردبیل و در نتیجه عدم تمایل سرمایه­گذاران نسبت به این منطقه شده است، به گونه­ای که پتانسیل محیطی و طبیعی استان و شهر اردبیل برای پیشرفت و توسعه­ی درون زا به نظر می­رسد بالاست ولی متأسفانه محروم مانده و باعث مهاجرت مردم و جوانان مستعد شهر و استان برای کار و زندگی به سایر نقاط ایران که وضعیت بهتری نسبت به شهر و استان اردبیل دارند، می­شود. و این یعنی (خالی شدن شهر و استان اردبیل از نیروهای انسانی و کارامد و متخصص بومی). با توجه به عامل جرم زای فقر در صورت وجود سایر شرایط بد فرهنگی و اجتماعی و اقتصادی و ... می­تواند باعث کاهش اعتماد اجتماعی و از بین رفتن سرمایه اجتماعی و نابسامانی در نظام اجتماعی شهر و استان اردبیل بشود و در نتیجه این مسائل، میزان سرمایه گذاری را پایین آورده و فقر و بیکاری، فساد، نابهنجاری­های اجتماعی و فرهنگی و اخلاقی در شهر و استان اردبیل را تشدید می­کند.

شهرداری ها،  رانتیر و کلاف سر در گم؟! (نويسنده مهدی جمالی نژاد)

در هزاره سوم و عصری که جهان­گرایی و جهانی شدن سرمایه مطرح است و رقابت بین شهرها تشدید شده و مبارزه بین آنها برای جذب سرمایه­گذاری  بین المللی  روز افزون گشته است، آیا با توجه به شرایط ژئوپلیتیکی و ژئواکونومیکی کشور، از تمام ظرفیتها و استعدادهای شهرهای مادر جهت نیل به مقام قابل قبول جهانی و تأثیر­گذار در عرصه رقابت بین المللی استفاده شده است یا اینکه مسیر دیگری را طی کرده­ایم؟  واقعیت این است که نظام درآمدی شهرداری­ها در ایران، خواسته یا ناخواسته و بدون توجه به شرایط نوین جهان و در نظر گرفتن مبانی فوق، به تدریج در ساختار پر مخاطره را نترسیم گرفتار آمده و رویکرد شهرها و بویژه کلانشهرها را به سمت ((شهرداری­های رانتیر)) سوق داده است.


ادامه مطلب
[ شنبه بیست و سوم آبان ۱۳۹۴ ] [ 20:25 ] [ میر مصطفی سید رنجبر سقزچی ]

سلامت رواني رانندگان بررسي شود 

نويسنده: مصطفی سید رنجبر سقزچی

 منبع: روزنامه جوان بخش حوادث پنجشنبه 21 آبان 1394 صفحه 14

دلایل فراوانی قربانیان ناشی از سوانح رانندگی را باید در کمبودهای سخت افزاری و نرم افزاری مرتبط با مسائل رانندگی جست. کمبودهای سخت افزاری در ارتباط با سوانح رانندگی همان میزان کیفیت زیر ساخت های جاده ای و امنیت و استحکام خود خودروهای شخصی در حین این نوع از سوانح است.  به گونه ای که در بعضی از جاده ها، تصادفات به مراتب سنگین و با تلفات سنگینی مواجه هستیم. یا بعضی از خودروها از نظر ایمنی امنیت و استحکام لازم را ندارند و نسبت به سایر خودروها تلفات جانی بیشتری را در پی دارند به گونه ای که قاتل، خودروهای بی کیفیتی هستند که جان سرنشینان اش را می گیرد. و منظور از کمبود های نرم افزاری مرتبط با سوانح رانندگی، همان مسائل اجتماعی و فرهنگی و روانی ای است که در شکل گیری تصادفات رانندگی دخیل هستند که این همان کیفیت نیروی انسانی موجود در رانندگی است که سعی می شود تا جایی که ممکن است در ادامه، این موارد بازتر و شفاف تر توضیح داده شود.

ریشه و علل کمبودهای سخت افزاری موجود و مرتبط با سوانح رانندگی را باید در ساختارهای سازمان ها  و ادارات موجود و مدیریت موجود و مرتبط در آن جست و جو کرد. یکی از مصادیق عینی که می توان ذکر کرد عدم تعادل بین میزان ظرفیت موجود جاده ای کشور با حجم رو به افزایش وسایل نقلیه سبک و سنگین می باشد و سوال اساسی که می توان کرد این است با چه برنامه ای این همه خودرو در یک سال در جاده های کشور اضافه می شود؟ آیا به همان میزانی که خودرو تولید می شود و وارد جاده های کشور می شود متناسب با آن نیز جاده تولید می شود؟ در پاسخ متأسفانه باید گفت خیر و به گونه ای که در اکثر شهرهای کشور به علت عدم برنامه ریزی بلند مدت در توسعه ی شهرها ما با عدم تناسب بین ظرفیت جاده ها و میزان رو به افزایش تردد خودروها و سایر وسایل نقلیه روبرو هستیم ترافیک موجود در شهرهای بزرگ و حتی برخی از شهرهای کوچک کشور واقعیتی غیر قابل کتمان است.

سوء مدیریت سازمان ها و نهادهای موجود را نیز از نظر ساختاری و جامعه شناختی در بعدکلان می توان تحلیل کرد: سوال اساسی که چرا بعضی از خودروها با اینکه کفایت لازم را از نظر ایمنی ندارد ولی با این همه با رشد روز افزونی وارد جادهای کشور می شود؟ چرا که عدم کیفیت ایمنی خودروها ناشی از فقدان آگاهی و  بی قدرتی خریداران این نوع خودروها و نیز ساختار اقتصاد سیاسی موجود در بازار خودرو می باشد از نظر بعد کلان اوضاع کنونی اقتصاد سیاسی در ایران تا زمانی که رانتی و غیر شفاف است نباید از نهاد های نظارتی و قانونی به تنهایی انتظار داشت که بتواند از پس این گونه بی مسئولیتی ها و بی اخلاقی خود رو سازان بر آید در ساختار کنونی سیاست با صنعت و اقتصاد آن چنان در هم تنیده شده است که تنها چیزی که، به حاشیه رفته و در حد شعار باقی مانده حقوق مصرف کننده است.

در بعد کلان فقدان سیستم اخلاقی و هنجاری تعریف شده در صنعت و بی مسئولیتی موجود در نظام اقتصادی ماست چرا که با برجسته شدن بعضی از مسائل اخلاقی در جامعه، سیستم اخلاقی و هنجاری در جامعه بسیار محدود است و حساسیت اجتماعی از نظر اخلاقی فقط در مسائل زناشویی و خانوادگی و در برخی مراودات اجتماعی و دینی و شخصی محدود است.

اما از نظر نرم افزاری که همان مسائل روانی و اجتماعی و فرهنگی است به گونه ای که نحوه ی رانندگی در یک جامعه بازتاب کننده ی شرایط اجتماعی و فرهنگی و شخصیتی در آن جامعه است اگر رانندگی در جادها را به عنوان یک کنش اجتماعی و رفتاری تلقی کنیم در این جا تحلیل جامعه شناختی و روان شناختی اهمیت می یابد.

به نظر می رسد نحوه ی رانندگی در یک جامعه تابع یک سری متغیرهای اجتماعی و روان شناختی اجتماعی در جامعه است مانند عجله و شتاب در رانندگی، اضطراب و پریشانی و عدم تمرکز و تسلط بر اعصاب و عدم داشتن آرامش اجتماعی. وقتي قشر رانندگان از نظر كيفيت زندگي در وضعيتي باشند كه فقط براي بقا بجنگند در اين صورت حساب كار معلوم است كه كيفيت رانندگي هم چگونه خواهد بود

در جامعه ی ایرانی در رانندگی ما با یک اختلال هنجاری روبرو هستیم چرا که هر قانونی که در یک جامعه شکل می گیرد باید ریشه های اجتماعی و فرهنگی داشته است چرا که در کشور ما قوانینی مانند قوانین راهنمایی و رانندگی از کشورهای اروپایی و سایر کشورها اقتباس شده و به نوعی قوانینی وارداتی است و چون محصول اجتماعی و فرهنگی ما نبوده بنابراین تا زمانی که این نوع قوانین در وجدان اخلاقی و اجتماعی عجین نشده بنابراین رعایت این نوع قوانین در جامعه ی ما بسیار وانمودی است نه واقعی مانند بستن کمربند در حین دیدن پلیس و ... بنابراین قانون آن نیست که در دفترچه و کتاب قانون نوشته شود بلکه قانون آن است که در صفحه ی و جدان جمعی نوشته شده و در روابط اجتماعی و فرهنگی جاری و ساری باشد.

راهکارها:

1-     شناسایی دقیق جاده های حادثه ساز و افزایش ایمنی و نظارت بر آن.

2-     پیش بینی حوادث و سوانح احتمالی در جاده ها و بزرگ راه های کشور برای جلوگیری از بروز حوادث در آینده.

3-     در زمینه ی ارائه ی گواهینامه ی رانندگی ضمن این که به مهارت ها و اطلاعات از قوانین رانندگی توجه می شود به سلامت روحی و روانی آن ها نیز توجه شود و تست های روحی و روانی نیز از آن ها گرفته شود.

4-     امروزه مشارکت شهروندان و مسافران از وسایل حمل و نقل کنونی اهمیت به سزایی دارد و به گونه ای که استفاده به جا و ضروری از خودروهای شخصی و عدم استفاده غیر ضروری به این دلیل مهم است که می تواند هم در جهت کاهش تصادفات و هم در جهت کاهش حجم ترافیک جاده ای و نیز در کاهش آلودگی هوا موثر باشد.

5-     درونی شدن هنجارهای فرهنگ ترافیک و مراعات قوانین راهنمایی و رانندگی نه تنها به عنوان قانون بلکه به عنوان اخلاق و فرهنگ شهروندی و دینی برای حفظ امنیت جانی مسافرین و عابرین پیاده.

6-      در اوقاتی که رانندگان از نظر روحی و تمرکز آمادگی رانندگی ندارند بهتر است رانندگی نکنند.

[ شنبه بیست و سوم آبان ۱۳۹۴ ] [ 20:1 ] [ میر مصطفی سید رنجبر سقزچی ]

بررسی چند سطحی اندیشه های سیاسی عبدالکریم سروش 

تقديم به استاد بزرگوار دكترميرفردين قريشي

دانشجوي کارشناسی ارشد جامعه شناسی: ميرمصطفی سیدرنجبرسقزچي  

ارائه شده جهت كار عملي براي درس تاريخ انديشه هاي متفكرين اسلامي

سطح توصیف

الف) طرح مسئله:

به دلیل اینکه در جامعه ی کنونی ما، سیاست با دیانت و فقاهت، چه در شکل سیاسی و در چه در شعارهای سیاسی گره خورده و شرایط امروز ما همین مسئله است و در اندیشه ی عبدالکریم سروش نیز همین مسئله ی سیاست با دین در ارتباطی تنگاتنگ می باشد به گونه ای که جدا کردن یکی و بررسی جداگانه هر یک (از ابعاد اندیشه ی ایشان)،يک مشکل بوجود می آورد و آن طرح ناکافی اندیشه ی ایشان و عدم درک کامل اندیشه ی ایشان و نیز نقدآارای او می باشد.

بدلیل اینکه بنده قبول کردم که روی انديشه ی سیاسی ایشان کار کنم و اندیشه ی مذهبی ایشان را دانشجوی دیگر، اما در اینجا روی اندیشه های سیاسی و با تاکید بر آن البته توأمان با اندیشه ی مذهبی ایشان که در ارتباط با مسائل سیاسی است کار كرده ام.

ایشان برای اینکه شرایط فعلی و مشکلات سیاسی و دینی در جامعه ی امروز ایران حل بشود، راهکار اصلاح و برون رفت از مشکلات را بیان می کند.

جوهره ی تفکرات سروش به این نکته ی اساسی بر می گردد که هر اندیشه ای که در دوره ای نفوذ می یابد، براساس یک مبانی تئوریک و در فضای عقلانی آن دوران شکل می گیرد. سروش نیز در فضاي امروز که همان مدرنیته است به تفکر می پردازد.

از نظر ایشان شرایط سیاسی و اجتماعی فعلی در ایران دچار یک استبداد سیاسی و عدم وجود آزادی فکر در ایران می باشد. برای بحث بیشتر در مورد این مسئله که قسمت مهم اندیشه ی سیاسی و دینی ایشان می باشد و با تفکیک دو تفکر در مورد عقل از شرایط فعلی تفکر و اندیشه ی دینی و سیاسی انتقاد می کنند.

اگر کسی قائل بود به این که شرف عقل و عقل بودن عقل به این است که مخزنی آکنده از حقایق باشد، دیگر پروا نخواهد کرد. که این حقایق از کجا و به چه نحو در ذهن او در آیند برای او مهم این است که این حقایق در ذهن او بنشینند و عقل او واجد و حاوی آن ها باشد. برای چنین کسی فرق نمی کند به جبر تحمیل اندیشه ای را به او بخورانند و يا آن که خود او از طریق تحقیق به آن اندیشه برسد، آن چه که برای او مهم است حق بودن آن اندیشه و تماس یافتن عقل او با آن اندیشه ی حق است، از هر راهی که آمد بیاید.

اما اگر تصویرتان از عقل این باشد که عقل یک پوینده ی غربال گر حقیقت طلب است، نه فقط خود حقیقت، بلکه نحوۀ وصول به حقیقت هم برای شما اهمیت پیدا خواهد کرد. کافی نیست که شما واجد حقیقت بشوید بلکه لازم است این حقیقت را از راه خاصی هم بدست بیاورید. کسانی که تصویر نخست از عقل دارند از آزادی عقل می ترسند و حق تحکمی براي ایشان مطلوب است نه عقل آزاد و کسانی که تصویر دوم از عقل دارند، خطای روش مند از حق تحکمی بر ایشان مطلوب تر است و کسانی که ذهنی نقاد و عقل آزاد دارند، از هر گونه حق تحکمی و تقلید بیزارند.

ایشان با کشیدن خط تمایز میان اسلام فقهی و اسلام تحقیقی همین مسئله را تحلیل می کنند و شرایط کنونی دینی و سیاسی و مشکلات ناشی از آن را اسلام فقهی که مرید پرور تقلیدی که رویش با عامیان است و در حالی که باید اسلام تحقیقی داشته باشیم که اسلام دلير پرور نقاد و جست و جو گر و تحلیل گر است و روی اش با زیرکان و جست جوگران حقیقت می باشد نه مقلدان و عامیان بی فکر و تنبیل. (سروش: 238 و 239 و 504).

ایشان با کسانی که در ایران فکر می کنند که انسان حق طلب نمی تواند آزادی طلب باشد، چون آزادی موجب رواج باطل می گردد، مخالف است و می گوید که در ایران و شرایط فعلی سیاسی ایران خطای بسیار بدی شده است. که اگر با قدرت جلوی باطل را بگيریم ، حق رونق می گیرد و نیندیشیده اند که قدرت فسادهایی می آورد باطل تر از هر باطل.

و مجال تمییز حق از باطل را تنگ می کند، ایشان با طرح این سوال که مگر حول دستگاه قدرت و استبداد، یک مشت آدم رشوه گیر، مداح، متملق و بی شخصیت جمع نمی شوند؟ مگر این ها فساد عملی و فساد اخلاقی نیست؟ (همان: 262 و 261).


ادامه مطلب
[ شنبه بیست و سوم آبان ۱۳۹۴ ] [ 19:23 ] [ میر مصطفی سید رنجبر سقزچی ]

نويسنده: مير مصطفي سيد رنجبر سقزچي 

تقديم به استاد بزرگوارم دكتر فاروق امين مظفري

رفتاريك مفهوم كلي و وسيع دارد چه با واسطه ي تكنولوژي هاي ارتباطاتي اعم از اينترنت و ساير وسايل ارتباطي باشد و چه نباشد به كليه ي كنش و واكنش ها ي يك فرد در برابر اين فضا را رفتار مي گوييم البته درمفهومي وسيعتر ،مسئله ي ديگر اين كه آيا رفتار ي كه الان ما باهم داريم در فضاي مجازي از نظر كيفي وكمي چگونه است آيا واقعي است يا نه؟ مسئله ي اساسي ديگر بر مي گردد به اين كه رفتار در فضاي مجازي يك نوع رفتارمصنوعي است تا يك رفتار واقعي و رودررو.

تكنولوژي روجامعه مي سازد اما تكنولوژي بر مي گردد جامعه رو مي سازد به نظر من رفتار رو ما بايد در اين فرايند رفت وبرگشتي در يك فضاي مجازي تعريف كنيم. نكته اي مهم اين هستش كه آيا رفتار در فضاي مجازي ماهيتي روان شناختي دارد يا جامعه شناختي؟ باتوجه به روند افزايش كاربران در فضاي مجازي اين نوع رفتار در اين فضا به نظر مي رسد از ماهيت روان شناختي خود خارج شده و ماهيتي جامعه شناختي را به خود گرفته است قبل از اين كه اين فضا  وجود داشته باشد افراد براي روابط اجتماعي از طريق زمان ومكان مشترك نياز بود تا يك رابطه اي اجتماعي شكل بگيرد .امروزه از طريق اين فضا رفتارها و روابط اجتماعي ما از كيفيت روابط رودروتهي شده و طبق ديدگاه گيدنز از نظر زمان و مكان بي ريشه شده است. مسئله ي مهم ديگر اين كه فضاي مجازي در هرجامعه اي يك خلا را پر ميكند در جوامع سنتي مانند ايران تبديل به جولانگاه پيام هاي عاشقانه بين روابط دختر وپسر شده است به گونه اي كه بطور كلي ما به فضاي مجازي واقعيت مي بخشيم در حالي كه ذات اين فضا چيز ديگري است مانند رند بودن شماره تلفن و قيمت آن در ايران. با آمدن فضاي مجازي روابط اجتماعي  ما به شكل  كالايي يا مصنوعي در‌آمده است.

[ چهارشنبه پانزدهم مهر ۱۳۹۴ ] [ 18:41 ] [ میر مصطفی سید رنجبر سقزچی ]

نويسنده سيد مصطفي رنجبر سقزچي منبع: روزنامه جوان 9/7/1394صفحه 14 بخش حوادث

ترکیب اصلی این ماده از آمفتامین C9H13N گرفته شده که یک ماده محرک و اعتیاد آور است و مغز و سیستم عصبی را به شدت تحریک می‌کند و از نظر شیمیایی اثر آن از آمفتامین بیشتر است. این ماده به شکل پودری سفیدرنگ، بدون بو و تلخ وجود دارد که به راحتی در نوشابه‌های الکلی و غیرالکلی حل می‌شود. با توجه به تركيبي كه ذكر شد تاثير اين ماده رفته رفته برعكس مي شود چرا كه با فروپاشي سيستم عصبي فرد نمي تواند كنترل خود را حفظ كند و در نتيجه منجر به رفتار نا بهنجار مي شود.

اولين راهكار ممكن براي اين كه افراد مصرف كننده را از جامعه جدا كرد سرمايه گذاري بر روي افراد سالم است كه به دنبال اين گونه باندها و افراد ناسالم نروند و ايجاد حساسيت نسبت به اعتياد مخصوصا در بين جوانان از طريق آموزش و توجه به نيازهاي آنان مي تواند گره گشا باشد. وقتي در جامعه اي بازار مصرف  اينگونه مواد  در حالت رونق باشد اين طبيعي است كه توليد كننده اين مواد تشويق مي شود كه توليد بيشتري كند. بنابراين در زمينه ي اقتصاد اين گونه مواد بايد نهاد آموزش و پرورش چه در افزايش مهارت هاي زندگي نسل جوان و چه در افزايش آگاهي اين نسل، قوي عمل كند تا بازار مصرف اين گونه مواد را محدود كرد تا توليد كنندگان سوداگر دست به توليد اين گونه مواد نكنند. دومين نكته اي كه بايد افزود اين است كه مراكز نگهداري اين گونه افراد را بايد تبديل به يك آزمايشگاه و آموزشگاهي كرد كه جوانان از اين گونه افراد عبرت بگيرند. سوم بعضي از باندهاي توليد كننده ي اين مواد آن قدر در جامعه و حكومت رخنه كرده اند كه قواي انتظامي و قانوني نيز نمي توانند با اين گونه باندها مقابله كنند.  

وقتي كه در جامعه ي ما هزينه ي تفريحات سالم به خصوص براي نسل جوان بالا رفته سوالي كه وجدان هر انساني را به درد مي آورد اين است كه چرا هزينه ي تفريحات سالم بالاست؟ در حالي كه راه براي اعتياد ساده تر از تهيه نان براي صبحانه است به نظر مي رسد كه بايد در جهت كاهش گرايش به اعتياد هزينه ي تفريحات سالم را براي ايجاد فضايي شاداب و نشاط در بين نسل جوان كم كرد تا نسل جوان به اين گونه مواد گرايش پيدا نكند از ديدگاه روان شناسان و جامعه شناسان افرادي كه احساس انزواي اجتماعي مي كنند بيشتر در معرض اعتياد هستند بنابراين بايد آنان را در جامعه جذب نمود و با دادن نقش اجتماعي به اين گونه افراد، از خطر اعتياد اين گونه افراد جلوگيري كرد.

مسئله ي ديگر كه از بعد جامعه شناختي مي توان به آن پرداخت آسيب شناسي اجتماعي اعتياد به اين گونه مواد مي باشد. وقتي كه امروزه جوانان و نسل هاي دهه ي 60 و 70 را از نظر اجتماعي و اقتصادي به عنوان نسل هاي به حاشيه رفته مي بينيم كه بيشترين حجم بيكاري علي رغم تحصيلات بالا و بيشترين حجم جمعيت كه در جامعه به نيازهايشان آن گونه كه بايد و شايد توجه نشده است و لذا بيشتر از ساير نسل ها در معرض اين گونه آسيب ها هستند يكي از نظريات جامعه شناختي در اين خصوص نظريه فشار ساختاري است چرا كه فرد مجرم به دنيا نمي آيد بلكه تحت تاثير شرايط اجتماعي و اقتصادي است كه مجرم مي شود. اما شرايط كنوني فرهنگي و اجتماعي در عصر حاضر بريده شدن فرهنگ مادي از فرهنگ معنوي است. اگر به انگيزه هاي مصرف كنندگان اين گونه مواد توجه شود اكثرا به دنبال يا به دنبال كسب انرژي بيشترند يا به دنبال آرامش اند كه به دنبال اين نوع مواد مي روند يكي از نهادها ي اجتماعي كه متاسفانه نتوانسته به نيازهاي معنوي جوانان پاسخ گويد نهاد ديني ماست  متاسفانه نهاد هاي مذهبي ما از نظر كاركردي و ساختاري چون محدود به دسته جات سينه زني و مداحي شده و از بعد محتواي ديني دچار ضعف اساسي است و از انتقال مفاهيم و معاني و فلسفه ي دين به نسل جديد وامانده است. و از طرف ديگر نسل جوان در برخورد با مسائل و واقعيات جامعه به لحاظ امكانات آن قدر توانمند نيست كه بتواند فعالانه و آگاهانه تصميم بگيرد. در بعد ساختاري مراجع قانوني و دستگاه هاي قضايي متاسفانه  نسبت به مساله ي اعتياد بيشتر به شكل مقطعي برخورد كرده اند و حتي در شرايط كنوني براي يك پژوهش ساده يك آمار كلي نيز در دسترس نيست . و يك محقق اجتماعي براي بررسي آسيب هاي اجتماعي مانند اعتياد با فقر اطلاعات آماري روبرو ست و هر سازماني مانند مراجع قضايي و قواي انتظامي نيز از دادن آمار كلي طفره مي روند كه اين جز سرپوش گذاشتن به آسيب هاي اجتماعي چيز ديگري جز شيوع هرچه بيشتر مصرف اين گونه مواد چيز ديگري در بر نخواهد داشت.

علایم شناسایی معتادان به شیشه : یکی از مشخصه های معتادان به متامفتامین دهان آنهاست. دندان های کسانی که به عارضه «دهان مت» دچار هستند سیاه، پر از جرم و کرم خورده است. علت دقیق «دهان مت» مشخص نیست اما رعایت نکردن بهداشت دهان، تاثیر مواد شیمیایی مت بر بافت لثه، کاهش بزاق و خشکی دهان و مصرف بالای نوشیدنی های پرکالری از شایع ترین دلایل این بیماری است.

قتل‌هایی که تحت تأثیر توهمات مصرف شیشه اتفاق می افتد، از نظر شکل و نحوه وقوع بسیار فجیع و دردناک است و عمدتاً نیز نزدیکان فرد شیشه‌ای را تهدید می کند.

شیشه تأثیری كه در ذهن و روان فرد ایجاد می کند که ممکن است به دنبال آن دست به چنین قتل‌هایی بزند و یا فرد، دچار چه آشفتگی روانی می شود که تخیلات ذهنی خود را واقعیت محض می پندارد و به دنبال آن دست به اقداماتی عجیب و جبران‌ناپذیر می زند.

شیشه تأثیری كه در ذهن و روان فرد ایجاد می کند که ممکن است به دنبال آن دست به یک سری قتل ‌های فجیح بزند.

فرد شیشه ای بعد از استعمال شیشه همواره تصور می کند که کسانی در تعقیبش هستند و رفتارهای او و کارهایی که انجام می دهد را تحت نظر دارند مصرف شیشه و الکل باعث خشونت و توهم در افراد شده و در اثر زایل شدن عقل، عاقبت بسیار تلخی برای معتادان و دیگران به دنبال دارد.

با وجود آنکه متامفتامین باعث آزادسازی مقادیر زیادی از دوپامین و ایجاد حس سرخوشی شدید و طولانی مدت می شود، اما به سرعت گیرنده های عصبی دوپامین را از بین برده و تجربه دوباره سرخوشی را غیر ممکن می کند.

استفاده طولانی مدت و بی رویه متامفتامین به روان پریشی منجر می شود که معمول ترین بیماری های روانی مت، پارانوئید و توهم است که در موارد خاص به مرگ هم منجر می شود.

تاثیرات فیزیکی

تکان دهنده ترین اثر مت، تغییر خصوصیات ظاهری و فیزیکی معتاد است. چون مت باعث تنگی عروق می شود، خون نمی تواند به آسانی در تمام نقاط بدن گردش کند و بافت های کم خون دچار صدمات جبران ناپذیر می شود. صورت پرجوش می شود، زخم ها دیرتر خوب می شوند و پوست طراوت و انعطاف پذیری اش را از دست می دهد.

بعضی از معتادان به مت در توهم هایشان موجودات زنده ای را می بینند که زیر پوستشان حرکت می کنند و در تلاش برای شکار این موجودات تمام بدنشان را زخمی می کنند.

معمولا کسی که معتاد به مصرف شیشه شده است، هرگز به اندازه اولین مرتبه احساس نئشگی نمیکند. با بالا رفتن میزان مقاومت بدن برای رسیدن به احساس خوشی، میزان ماده مصرفی بالا و بالاتر میرود و موجب شدیدتر شدن خطر مسمومیت و مرگ خواهد شد.

این اعتیاد نیز مانند هر اعتیاد دیگر با همان "بار اول" آغاز میشود و از آنجایی که تحریک مصنوعی مغز اعتماد شخص را افزایش میدهد، مصرف کننده نه تنها به سادگی قادر به ترک آن نخواهد بود، بلکه در صورت ترک هم، لذات زندگی عادی برایش بی معنا شده و امکان ابتلا به افسردگی در او افزایش می یابد. 

[ پنجشنبه نهم مهر ۱۳۹۴ ] [ 17:18 ] [ میر مصطفی سید رنجبر سقزچی ]

نويسنده: وحيد اصغري دانشجوي كارشناسي ارشد جامعه شناسي دانشگاه يزد

2- من هیچ وقت به خاطر اعتقادات خود نمیمیرم، چون مطمئن نیستم که حق با من باشد. برتراندراسل

3- انسانها نادان به دنیا می آیند اما این آموزش و پرورش است که آنها را احمق می سازد. برتراندراسل

4- گرگها همیشه گرگ می زایند و گوسفند ها همیشه گوسفند ؛ این انسان ها هستند که گاهی گرگ می زایند و گاهی گوسفند. نیچه

1- انسان بیهوده به کله خود فشار میآورد. راه رستگاری وجود ندارد. کافکا
[ شنبه ششم تیر ۱۳۹۴ ] [ 15:36 ] [ میر مصطفی سید رنجبر سقزچی ]

روش های اثباتی، تفسیری، دیالکتیکی، شهودی 

نويسنده: وحيد اصغري دانشجوي كارشناسي ارشد جامعه شناسي دانشگاه يزد

جامعه شناسی یک رشته علمی می باشد و دارای موضوع، روش و هدف می باشد.

موضوع جامعه شناسی شناخت پدیده ها یا واقعیت اجتماعی می باشد. برای مثال از نظر دورکیم پدیده اجتماعی دارای مشخصاتی بدین ترتیب می باشد: 1- بیرونی باشد ( مثل هنجارها که از بیرون بر فرد تحمیل می شوند مانند آلودگی هوا، قانون، بیکاری). 2 اجباری باشد (مثل قوانین رانندگی). 3- عمومیت داشته باشد (مثل تورم که اکثریت اعضاء جامعه را در بر می گیرد. وبر نیز معتقد است موضوع جامعه شناسی شناخت پدیده های اجتماعی مثل طلاق، بیکاری و ... می باشد.

روش علم جامعه شناسی عبارتند از: روش اثباتی، تفسیری، دیالکتیکی، شهودی.

هدف علم جامعه شناسی نیز عبارتست از: بهبود زندگی اجتماعی انسان ها.

1- روش اثباتی یا پوزیتیویستی یا دورکیمی: این روش معتقد است که شناخت از طریق خواس پنجگانه بدست می آید، یعنی از طریق حس، تجربه و لمس کردن. بنابراین این روش معد را نقض می کند چون قابل مشاهده و لمس بمنظور شناخت نیست.

2- روش تفسیری با تفهمی (وبری) : این روش معتقد است که انسان علاوه بر رفتارهای غریزی و ثابت، دارای یک سری کنش های معنادار و اگاهانه می باشد، بنابراین شناخت تنها از طریق روش همدلانه بدست می آید. یعنی زمانیکه ما می خواهیم زندگی یک معتاد را فهمیده و در مورد او قضاوت کنیم باید خود را جای آن معتاد بگذاریم.

3- روش دیالکتیکی: تز- آنتی تز- سن تز

سه روش اول متعلق به جامعه شناسی غرب است چرا که بنیان هستی شناسی و معرفت شناسی غرب با ما فرق می کند. در هستی شناسی غرب، دیدگاه فرد به انسان، به جامعه و رابطه انسان با جامعه مطرح بوده و هردو یعنی فرد و جامعه را مادی می داند، بنابراین از روش اثباتی استفاده می کند. درحالیکه بعد معنوی انسان از طریق روش اثباتی قابل مشاهده نیست.

بنابراین در بعد روش شناسی ما برای شناخت بعد معنوی انسان از روش شهودی استفاده می کنیم و یکی از مهمترین دلایل بومی سازی جامعه شناسی نیز به خاطر هستی شناسی هست که روش های غربی ها بعد معنوی انسان را قبول ندارند.

[ شنبه ششم تیر ۱۳۹۴ ] [ 15:34 ] [ میر مصطفی سید رنجبر سقزچی ]

 تکنولوژی 

نويسنده: وحيد اصغري دانشجوي كارشناسي ارشد جامعه شناسي دانشگاه يزد

برخی تکنولوژی را وسیله ای می دانند برای رسیدن به هدف، و برخی تکنولوژی را یک فعالیت انسانی می دانند. با این حال این هر دو تعریف به هم تعلق دارند؛ زیرا وضع هدف و تامین و کاربرد وسایل برای رسیدن به آن، یک نوع فعالیت انسانی محسوب می شود. این هر دو تعریف، تعریفی انسان مدارانه و ابزلری از تکنولوژی می باشد. از هواپیمای جت گرفته تا توربین ها و دستگاه های الکترونیکی و ... همه و همه در راستای رسیدن به هدف انسانها، در نتیجه فعالیت های او ساخته شده است.

[ شنبه ششم تیر ۱۳۹۴ ] [ 15:26 ] [ میر مصطفی سید رنجبر سقزچی ]
.: Weblog Themes By themzha :.

درباره وبلاگ

من در حال حاضر دانشجوی کارشناسی ارشد جامعه شناسی دانشگاه تبریز و فارغ التحصیل کارشناسی علوم اجتماعی با گرایش پژوهشگری از دانشگاه پیام نور مرکز اردبیل می باشم. هدف من در این وبلاگ آشنا ساختن دانشجویان وعلاقه مندان مسائل اجتماعی با مفاهیم اساسی و ارائه مطالب ومقالات اینجانب در حد بضاعت علمی می باشد. میرمصطفی سید رنجبر سقزچی. msr.ranjbar@gmail.com